การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติใบเสนอราคาระบบบริการนักศึกษา (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ / การพิจารณางบประมาณเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย / การพิจารณาอนุมัติใบเสนอราคาการซื้อสิทธิ Zoom Meeting Education Plan เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ

กิจกรรมอื่นๆ