มรท. นำนักศึกษาเข้าค่าย IYF World Camp 2023

ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และบุคลากร นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมค่าย IYF World Camp 2023 หรือค่ายเยาวชนนานาชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาวะผู้นำของคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสค้นพบตัวเองและปรับ Mindset ในการใช้ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคมในปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมอื่นๆ