มรท. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งรายวิชานวัตกรท้องถิ่นเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน วิถีชุมชน วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการสร้างนวัตกรท้องถิ่น การพัฒนาความคิด จิตอาสา การออกแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับของบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / ความเป็นมาและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับวิศวกรสังคม โดย คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการยดี / การแนะนำและชี้แจงแผนการเรียน วิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น โดย รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การแนะนำทีมวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน และกิจกรรมปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อการเป็นนวัตกรท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ