การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรี เชิงสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

โอกาสนี้ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอำนวย จั่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

กิจกรรมอื่นๆ