มรท. จัดอบรมหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน มีพลังคิดเชิงบวก มีทัศนคติและแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เชิงสร้างสรรค์ มีหลักและทักษะการบริหารงานอุดมศึกษา เข้าใจทิศทางยุทธศาสตร์และความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ระดับต้นและระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษา รับทราบนโยบายและแผนการบริหารอุดมศึกษา แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาไทย การบริหารงานกิจการนักศึกษา การบริหารงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างทีมงานและพัฒนาเครือข่าย และเข้าใจบทบาทผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2566 โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เป็นการบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด / การบรรยาย เรื่อง หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ : จากนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นการบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ “How to make TRU a Happy Workplace” โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การระดมความคิด จัดทำข้อเสนอโครงการ “How to Make TRU a Happy Workplace” / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่ Photo Voice / กิจกรรมนำเสนอ Photo Voice และ ประกวดการแสดงประจำกลุ่ม ใน Theme “TRU Super Heroes”

ส่วนในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นการนำเสนอข้อเสนอโครงการ “How to Make TRU a Happy Workplace” เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กิจกรรมอื่นๆ