คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 58 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงนามในเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และ คุณณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ