การประชุม คกก.สรรหา ผอ.สถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาข้อคำถามในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ