มรท. ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพระกาฬเพื่อขออนุญาตบริหารจัดการปัญหาลิงลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ศาลพระกาฬ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพระกาฬ เพื่อขออนุญาตในการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดย จังหวัดลพบุรี สำหรับพิธีบวงสรวงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี คณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ และภาคประชาชน ได้ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตเจ้าพ่อพระกาฬในการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี และเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการรบกวนของลิง ตามวิสัยทัศน์ "ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


 

 

กิจกรรมอื่นๆ