มรท. จัดอบรมเพื่อการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ