สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ