มรท. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการดำเนินการให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนและได้ผลสรุปเป็นดังนี้ 

หมายเลข 1 รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  ได้คะแนนเสียง  83  คะแนน

หมายเลข 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  ได้คะแนนเสียง  148  คะแนน

หมายเลข 3 อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม  ได้คะแนนเสียง  122  คะแนน

หมายเลข 4 อ.สามารถ พยอมหอม  ได้คะแนนเสียง  134  คะแนน

หมายเลข 5 อ.ธนชัย ปฐมรัตน์  ได้คะแนนเสียง  44  คะแนน

หมายเลข 6 ผศ.ดร.พิชิต อ้วนไตร  ได้คะแนนเสียง  88  คะแนน

หมายเลข 7 อ.ประพนธ์ เด่นดวง  ได้คะแนนเสียง  48  คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 235 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 75.74

โดยมหาวิทยาลัยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 - 4 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ