มรท. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในรูปแบบการจัดงานระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมการอบรม และผู้สนใจกว่า 180 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการเขียนผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำแนะนำและเทคนิคในการเขียนผลงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และ ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผศ.ดร.สราวุธ แนบเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณคทายุทธ ชื่นชม บุคลากร ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 และแบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน 

โดยในส่วนของสายวิชาการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นการอภิปราย ทบทวนความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 โดย ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ / การเสวนาในหัวข้อ ความสุ่มเสี่ยงทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีศึกษาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์, ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และ ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ 

ส่วนในวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการทำผลงานวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ ผศ.ดร.สราวุธ แนบเนียร

สำหรับในส่วนของสายสนับสนุน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมหลักการและเทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก โดย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ และ คุณคทายุทธ ชื่นชม / วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิบัติการเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง โดย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ และ คุณคทายุทธ ชื่นชม และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมการปฏิบัติการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก โดย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ และ คุณคทายุทธ ชื่นชม

กิจกรรมอื่นๆ