การประชุม คกก.ดำเนินงานบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา มรท.2 ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบ้านพักสวัสดิการและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยบ้านพัก และหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ