มรท. ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนเพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กิจกรรมอื่นๆ