การประชุม คกก.ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ขอรับบริการ ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ