คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชมรมการเป็นผู้ประกอบการ Start Up และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ทีหงัน ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.ลพบุรี และ คุณวิททิกฤษ ห้วยทราย ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ