มรท. จัดแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สถาบันวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และลงคะแนนหยั่งเสียง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ , ผศ.ดร.ภาราดร งามดี และ ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์

โดยเมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

จากนั้นในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 16.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าข้าราชการและพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังนี้

หมายเลข 1 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ  ได้รับคะแนนเสียง  156  คะแนน

หมายเลข 2 ผศ.ดร.ภาราดร งามดี  ได้รับคะแนนเสียง  73  คะแนน

หมายเลข 3 ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์  ได้รับคะแนนเสียง  194  คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 549 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42 ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 23 คน และเป็นบัตรเสีย จำนวน 1 ใบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ