มรท. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย สภานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 1,500 คน โดยภายหลังที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะได้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูอันเป็นประเพณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงนักศึกษาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และยังได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ร่วมปฏิญาณตนเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญขบวนตราพระราชลัญจกร ธงประจำมหาวิทยาลัย และธงประจำคณะ / ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำบูชาครู / การขับร้องเพลงหมู่พระคุณที่ 3 โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ประธานสภานักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ / ผู้แทนนักศึกษานำพานคารวะผู้บริหารและคณาจารย์ / พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมอื่นๆ