การประชุม คกก.สรรหา ผอ.สถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาจัดทำร่างบันทึกข้อความเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ