สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำรองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จากกรมควบคุมมลพิษ ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านระบบ Hybrid Meeting โดยภายหลังการตรวจประเมินในครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และรู้จักการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุประกิจ ทองดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานสากล และคณะจากกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตอบข้อซักถาม ความคิดเห็นในประเด็นตรวจสอบต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด และมีการสุ่มสัมภาษณ์บุคลากร รวมทั้งเข้าดูพื้นที่จริงอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเป็นสำนักงานสีเขียวต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ