การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 7/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 / การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณจากเงินสะสม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566

กิจกรรมอื่นๆ