การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแบบรายงานกำกับดูแลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

กิจกรรมอื่นๆ