การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 6/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / การพิจารณาการระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและวันที่อนุมัติการให้ปริญญาแก่บัณฑิต / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 / การพิจารณากรอบแนวทางการจัดการทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณากำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2566 / การพิจารณาประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

กิจกรรมอื่นๆ