มรท. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 10 - 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งคณะทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์ / วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมอื่นๆ