มรท. รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งรางวัลนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็น 1 ในหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งสิ้น 114 แห่ง ที่มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการทำงานหรือบริหารจัดการภายในและการให้บริการโดยไม่ใช้กระดาษ มีการสร้าง การจัดเก็บและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้

กิจกรรมอื่นๆ