การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/66

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการดำเนินการส่วนที่ 4 การสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาแนวทางเตรียมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน / การพิจารณาแนวทางแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ