การประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษาฯ

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566" / การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ