การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มรท. และศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรับเปลี่ยนการทำงานของบุคลากรหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ / การพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

กิจกรรมอื่นๆ