สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนและเครือญาติชุมชนลาวเวียงตำบลบ้านป่าตาล

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ หาญพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและความเป็นไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนและเครือญาติชุมชนลาวเวียงตำบลบ้านป่าตาล” สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา ประชาชน และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคนจะได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนลาวเวียงตำบลบ้านป่าตาล และสามารถลำดับเครือญาติได้อย่างถูกต้อง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมมาส มั่งคั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ