สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม และได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

กิจกรรมอื่นๆ