คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. ศึกษาดูงาน คกก.ส่งเสริมกิจการ มรภ.รำไพพรรณี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการส่งเสรมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ