การประชุมเวทีบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีพัฒนาจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ในการประชุมเวทีบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีพัฒนาจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีคณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี ประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะเกิดการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และยังได้มีการพัฒนาศักยภาพกลไกและสร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดย คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / การรายงานผลการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี และร่างแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567 -2571) โดย คุณกานต์ชุดา บุญมากูล เลขานุการขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี / รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานเพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชนกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย, การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้, การจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน และการพัฒนาศักยภาพผู้นำและขบวนองค์กรชุมชน

กิจกรรมอื่นๆ