คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู / พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 38 ทุน เป็นจำนวนเงิน 114,000 บาท / พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา / พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม MS The Battle Freshy Mini Concert

กิจกรรมอื่นๆ