การประชุม คกก.บริหาร สนอ. ครั้งที่ 2/66 และ คกก.ดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/66

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting  ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานอธิการบดีจะเข้ารับการตรวจประเมิน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ / การพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะ 12 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ