การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร / การพิจารณาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ