การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I) ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 8 ราย

กิจกรรมอื่นๆ