การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ