คณะครุศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่ฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ โดมด้านหน้าอาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่ เชื่อมความสามัคคี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจาก 4 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนมีความรู้ เรื่องกีฬาพื้นบ้าน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การประกวดขับร้องเพลงหมู่ / การประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

กิจกรรมอื่นๆ