มรท. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี / วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ