พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ เทศบาลเมืองสระบุรี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกษาเหล็ก ชั้น 2 อาคารลวะศรี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และให้การต้อนรับ คุณธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และคณะ ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ เทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีให้สูงขึ้น/เพื่อความร่วมมือด้านการประสานงาน การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี/เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประเพณีและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่แต่ละฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ เทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามความร่วมมือ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชยา พรมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และนักศึกษา ยังได้มอบสื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ