มรท. จัดอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่าย AUN-QA

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ คณาจารย์ผู้แทนหลักสูตร 38 หลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 130 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สามารถนำกรอบแนวคิดของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร และได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2566 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นการบรรยายหัวข้อ ภาพรวม รูปแบบ และแนวคิดของ AUN-QA (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน)/การบรรยายหัวข้อ AUN-QA criteria 1 - 3 (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน เกณฑ์ที่ 1 - 3) และการปฏิบัติการเขียน SAR (การรายงานการประเมินตนเอง) ในแต่ละเกณฑ์

ส่วนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นการบรรยายหัวข้อ AUN-QA criteria 4 - 8 (การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน เกณฑ์ที่ 4 - 8) และการปฏิบัติการเขียน SAR (การรายงานการประเมินตนเอง) ในแต่ละเกณฑ์ 

กิจกรรมอื่นๆ