คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมการเป็นครูนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 12 และ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นครูนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม เข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะเกิดการพัฒนาสมรรถนะรายวิชาเอก แบบรายชั้นปี อีกทั้งได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นครูนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การสร้างและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและด้านวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะมีการพัฒนาทักษะในการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.ธาดา คำแดง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อ.ดร.เกศราพร วทัญญู และ อ.วิจิตกร คำรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม 

โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นการบรรยายหัวข้อ การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การตั้งชื่อและคิดโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส่วนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การออกแบบงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ