สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 บุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน  โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เกิดความตระหนักในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และกลุ่มสตรีสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ