มรท. จัดบรรยายพิเศษ Digital Transformation กับการจัดการอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยาย Digital Transformation กับการจัดการอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบการบรรยายระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 300 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนการบริหารจัดการและการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับประเทศ และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ