มรท. ร่วมกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณจตุพร พุ่มโพธิ์งาม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

กิจกรรมอื่นๆ