การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคพิเศษ 2/65 / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภาคพิเศษ 2/65 / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปี 2565 / การพิจารณาอนุมัติผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาความฉลาดรู้ทางดิจิทัล

กิจกรรมอื่นๆ