คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร เปิดภาคการศึกษา 1/66

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เปิดภาคการศึกษา 1/2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวน 51 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบแนวทางการในการปฏิบัติงาน และรับทราบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ 

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นใบที่ 2 และการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.บุญญเลขา มากบุญ และ ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ที่มีผู้ใช้สืบค้นใน Google Scholar สูง หรือที่มีจำนวน Citation ใน Google Scholar สูง

จากนั้นเป็นการบรรยายการจัดการความรู้ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ