คณะครุศาสตร์ จัดอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวงศ์ชยาภัทร ชัยวัฒนาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี, คุณอำนาจ สอนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ นักวิชาการอิสระ, คุณกิติศักดิ์ โพธิ์ศรี จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง, คุณสุรฤกษ์ เกิดแก้ว นักวิชาการอิสระ, คุณฉันทิช วิงวอน จากสำนักงานป้องกันสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี, ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์, คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และทีมงานนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ