สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 3/205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning รวมทั้งมีความสามารถในการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ