นักศึกษา มรท. รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.กัลยา ภูผา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ น.ส.นรินรัตน์​ สมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดอ่านทํานองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2 “เทิศไท้ทศมหาราชามหาจักรีวงศ์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สำหรับผลการประกวดครั้งนี้ น.ส.นรินรัตน์ สมพงษ์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท 

กิจกรรมอื่นๆ